Xử Nữ trên đầu của ngôi nhà thứ 7 8   Xử Nữ trên đầu của ngôi nhà thứ 7 Từ khoá: Hợp tác (hôn nhân và kinh doanh), quan hệ công chúng, các vấn đề pháp lý Với Virgo trên đỉnh nhà 7, Song Ngư phải được tăng